Effective Teamwork Camp (3 days 2 night)

 1. Effective Teamwork Camp

ปัจจุบันผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้โยนตำราการบริหารที่เน้นปริมาณ เน้นตัวเลข เน้นเหตุผล จนดูแล้งน้ำใจทิ้งไปแล้ว พวกเขาได้สัมมนาร่วมกันจนพบว่า การบริหารองค์กรที่เหมาะสมในยุคใหม่นี้ ต้องมีความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ หรือเรียกว่า “สมดุลระหว่างเหตุผล (Rational Approach) และจิตใจ (Mental Approach)”

Effective Teamwork Camp “แคมป์ สร้างทีมแห่งชัยชนะ”

โปรแกรมฝึกอบรมนี้ ไม่ใช่การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ หรือ Walk Rally แบบที่หลายคนคุ้นเคย แต่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นกระบวนการ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบศาสตร์ของความเป็น “ผู้นำยุคใหม่” และแนวทางในการ “สร้างทีมแห่งชัยชนะ” ที่เป็นองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่องค์กรชั้นนำระดับโลกหลายแห่งได้นำไปใช้อย่างได้ผลมาแล้ว

โดยนำมาผสมผสานเข้ากับศาสตร์แห่งจิตใต้สำนึก NLP และสอดแทรกด้วยบริบทที่ลึกซึ้งด้านจิตใจจากสัมมนาระดับโลกที่หาเรียนได้ยากในประเทศไทย โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับองค์กรที่ต้องการเติมเต็มความสมดุลเชิงคุณภาพ (จิตใจ) ที่สามารถช่วยสนับสนุนความสมดุลเชิงปริมาณ (ผลลัพธ์) เพื่อความสำเร็จขององค์กรแบบยั่งยืน

ด้วยรากฐานแห่งสายสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ที่ได้รับการติดปีกองค์ความรู้และทักษะผู้นำ บนพื้นฐานของการช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้พบว่า เขาสามารถจะเป็นได้มากกว่าที่เขาเคยเป็น สามารถจะรักและเป็นที่รักได้มากกว่าที่เขาเคยคิด และเหนือสิ่งอื่นใด ทุกคนจะได้พบกับคุณค่าของตนเอง และคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน แบบที่ไม่เคยพบมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดต่อตนเอง (Self-Concept) ในระดับบุคคลที่ยอดเยี่ยมนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับองค์กร ให้พร้อมก้าวสู่ระดับต่อไป ด้วยพันธะสัญญาทางจิตใจที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นมา ทั้งต่อตนเอง และองค์กรที่เขาอาศัยอยู่

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: learninghub

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 1. รับรู้ถึงพลังงานทั้งสี่ด้าน (Four Archetypes of Energy) ที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคน
 2. ยกระดับพลังงานแห่งความเป็นผู้นำ บนหลักการที่ว่าการที่จะนำผู้อื่นได้ บุคคลนั้นต้องสามารถนำตัวเองได้เสียก่อน
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นว่า “ฉันเป็นใคร” บนหลักการที่ว่าการรู้จักตัวเอง เป็นสะพานนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่น
 4. เสริมสร้างทักษะของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยยกระดับความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 5. การฝึกทักษะการสื่อสาร ที่มีรากฐานจากความไว้วางใจ บนแนวคิดแบบชนะ-ชนะ ที่มองหาผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

การฝึกอบรม  : 3 วัน 2 คืน (รูปแบบกิจกรรมและเวลา สามาถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

โปรแกรมวันที่ 1 

 • 09.00 น.       แนะนำโปรแกรมฝึกอบรม 
 • 12.30 น.       พัก รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.       ปลดล๊อคห่วงโซ่พฤติกรรมทางลบ ที่สั่งสมมาจากสภาวะจิตภายใน ด้วยศาสตร์แห่งจิตใต้สำนึก NLP (Neuro-Linguistic Programming) 
 • 17.30 น.       พัก รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น.       ส่งมอบเทคโนโลยีในการปรับโปรแกรมความคิดให้ทรงพลัง ทั้งต่อโลก ต่อผู้คนรอบข้าง และสำคัญที่สุดต่อตัวเอง ด้วยศาสตร์แห่งการเป็นปรมาจารย์ของจิตใจ (Master Your Mind)
 • 21.00 น.       สิ้นสุดการฝึกอบรมวันที่แรก 

โปรแกรมวันที่ 2

 • 07.00 น.      รวมพล รวมพลัง ยามเช้า
 • 08.00 น.      พัก รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น.      รู้จักพลังงานทั้งสี่ด้าน (Four Archetypes of Energy) ที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคน 
 • 12.30 น.      พัก รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.      ยกระดับพลังงานด้านจิตใจ (Wizard)  โดยการสร้างสภาวะตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองจากภายใน 
 • 17.30 น.      พัก รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น.      ยกระดับพลังงานแห่งนักรบ (Warrior)  ด้วยการดึงพลังแห่งการลงมือทำออกมา 
 • 21.00 น.      สิ้นสุดการฝึกอบรมวันที่สอง 

โปรแกรมวันที่ 3

 • 07.00 น.       รวมพล รวมพลัง ยามเช้า
 • 08.00 น.       พัก รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น.       วิธีเสริมสร้างความกล้าหาญในการลงมือทำ แม้จะมีความกลัว ความกังวล และความสงสัย 
 • 12.30 น.       พัก รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.       พลังงานแห่งความเป็นผู้นำ (King & Queen) และพลังงานแห่งความรัก (Lover)  เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของพลังงานทั้งสี่ส่วนอย่างสมบูรณ์ 
 • 17.00 น.       สิ้นสุดการฝึกอบรม 

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: learninghub

Comments

comments