Download หลักสูตรสำหรับองค์กร ปี 2017

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ให้ความไว้วางใจ

หลักสูตรองค์กร ใหม่ล่าสุด ปี 2017 DOWNLOAD ได้ที่นี่

“เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เริ่มจากภายใน เราจึงออกแบบการอบรมรูปแบบใหม่ เน้น Workshop ให้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากการลงมือทำแบบ Experiential Based Learning เมื่อคนมีประสบการณ์ตรง เห็นว่าทำได้จริง ก็จะเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”

ปัญหาของการอบรมแบบดั้งเดิม ที่บรรยายให้ความรู้และแนะนำเทคนิค เป็นการฝึกอบรมที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการ เพราะเมื่อรู้เยอะ ไม่ได้หมายความว่า ทำได้ หรือทำเป็น

Learning Hub Thailand ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เน้นการอบรมในรูปแบบ Workshop เพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะที่ปฏิบัติได้จริง สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นเป้าหมายองค์กรสอดคล้องกับส่วนตัว จึงเพิ่มประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการทำงานอย่างแท้จริง


Management Level หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

Power to your Goal & Success หลักสูตร 2 วัน เพื่อปลุกศักยภาพบุคคลากร เพื่อสร้างเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ รู้วิธีใช้สมองและจิตใต้สำนึก นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

Coaching for High Performance หลักสูตร 2 วัน ให้ผู้บริหารฝึกทักษะการโค้ชเพื่อนำไปใช้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ใช้ในการการบริหารจัดการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The Sales Pro หลักสูตร 2 วัน ที่จะให้ทีมขายพัฒนาทักษะการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรระดับโลก จากการประสบการณ์จริงกว่า 15 ปี พร้อมไปด้วย How To ที่จับต้องได้และตัวอย่างจริงในการใช้

Professional Presentation หลักสูตร 2 วัน เพื่อสร้างทักษะการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบุคคลิกภาพและความมั่นใจ เสริมจุดเด่น แก้ไขจุดอ่อน โดยมีแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกฝนการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

Image & Personality Plus หลักสูตร 2 วัน สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรให้อยู่ใน DNA ของบุคคลากร เพื่อสร้างความจดจำ และความประทับใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า จนสามารถครองใจลูกค้า และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ

Service Mind Expert หลักสูตร 2 วัน เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ รวมถึงมารยาทและการต้อนรับดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ

Inspirational Leadership หลักสูตร 2 วัน พัฒนาภาวะผู้นำด้วยหลัก Situational Leadership Model ซึ่งเป็นได้รับความนิยมสูง เพื่อสร้างผู้นำตามสถานการณ์ ที่สามารถนำพาทีมงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้


Executive Level หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

Listening & Communication Skills for Executiveหลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้บริหาร ฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

The Magic Leadership Skills หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้บริหาร ฝึกจิตวิทยาผู้นำ ทักษะการโค้ชและการถ่ายทอด ด้วยศาสตร์ NLP และ Brain Based Coaching

Image & Personal Brandingหลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้บริหาร เสริมสร้างบุคคลิกภาพและปรับภาพลักษณ์ให้ผู้บริหารในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงความเป็นมืออาชีพในระดับสากล

CSR 3.0 ( Corporate Social Responsibility) หลักสูตร 1 วัน เพื่อสร้างองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSV-Creating Shared Value)

Download หลักสูตร Corporate Training 2017 ได้ที่นี่ 

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok