Inspirational Leadership

Inspirational Leadership

“ผู้นำ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้า แต่หัวหน้าทุกคน จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ”

หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก Situational Leadership Model เป็นรูปแบบภาวะผู้นำที่แพร่หลาย และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับองค์กรที่มุ่งหวังความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคน

เพราะผู้นำนั้นไม่สามารถมีรูปแบบที่ตายตัวได้ ไม่ว่าจะมุ่งงาน หรือมุ่งคน แต่ควรที่จะรู้จักวิธีการนำตามสถานการณ์ และสามารถนำพาทีมงานมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างดี

โมเดลนี้เป็นรูปแบบผู้นำที่ใช้งานได้ผลจริงและไม่ซับซ้อน สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างดี รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มความเข้าใจในภาวะผู้นำกับการบริหาร และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้อื่น
 • พัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกต่าง
 • ทราบรูปแบบทักษะภาวะผู้นำของตัวเอง และเข้าใจผลกระทบของทักษะการบริหารงานนั้น
 • เข้าใจถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับความสามารถและพฤติกรรมของผู้อื่น
 • สามารถใช้ภาวะผู้นำที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

JOHARI WINDOW

 • ทักษะการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น
 • วิเคราะห์ผลกระทบจากลักษณะการยอมรับและเข้าใจตัวเอง

JOB CYCLE DEVELOPMENT LEVELS MODEL

 • ประเภทของคนตามความพร้อมและพฤติกรรม(Maturity Levels)
 • การแบ่งลักษณะคนด้วยทักษะความพร้อมและความมุ่งมั่น(Will/ Skill Model)
 • ระดับการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน(Development Levels)
 • รูปแบบภาวะผู้นำตามพฤติกรรมการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยน(Directive/ Supportive Behavior)

SITUATIONAL LEADERSHIP MODEL

 • Core Leadership Competencies
 • การปรับใช้ภาวะผู้นำในรูปแบบต่างๆ(Leadership Styles)
 • ผลกระทบการใช้ภาวะผู้นำในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน

MATCHING READINESS WITH YOUR LEADERSHIP STYLES

 • การใช้ภาวะผู้นำให้สอดคล้องตามลักษณะของบุคคล
 • การยอมรับรูปแบบภาวะผู้นำที่หลากหลาย

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน , ไม่เกิน 30คน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูง

วิทยากร กัปตันหมี จีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SITUATIONAL LEADERSHIP MODEL

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok