Power to your Goal & Success

Power to your Goal & Success

หลักสูตร “Power to your Goal & Success” เป็นการอบรมด้วยกระบวนการโค้ชสมอง ซึ่งได้ออกแบบเพื่อเป็นการปลุกศักยภาพของบุคลากรของท่านให้ตื่นตัว พร้อมที่จะกระโดดออกสู่โลกกว้าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง และสามารถสร้างเป้าหมายของการทำงานได้อย่างชัดเจน

รวมถึงการสร้างวิธีการที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อชัยชนะของตัวเอง การชนะตัวเองได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนมุมมอง และเลือกใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์

การนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเพียงวิธีการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาประกอบเข้าด้วยกัน

สิ่งที่น่าสนใจคือผู้บริหารปัจจุบันจะดำเนินการอย่างไรในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับอาเซียนหรือระดับโลกได้ ด้วยการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากภายใน ซึ่ง Mindset หรือทัศนคติเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. การกระตุ้นบุคลากรให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรักองค์กร
  2. การกระตุ้นให้บุคลากรเชื่อมั่นในตนเอง และองค์กร มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
  3. การส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. ให้เครื่องมือที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รูปแบบกิจกรรม

ทฤษฎี 50% Workshop 50% ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

หลักสูตรนี้เป็นกระบวนการรวมการฝึกอบรมกับกระบวนการโค้ชเข้าด้วยกันคือ การอบรมบรรยายแบบมีส่วนร่วม ด้วยการตั้งคำถามที่ทรงพลังจากกระบวนการโค้ชชิ่ง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ รวมไปถึงการพัฒนาสมอง ความจำ ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะที่เราได้เลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้าอบรม เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงทั้งในด้านการทำงานและชีวิตประจำวัน

หลักสูตร  2 วัน ผู้เข้าร่วม 25 -50 คน

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานหรือหัวหน้างาน

วิทยากร: ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล

นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ จากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ประเทศญี่ปุ่น

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณแป้ง โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

large-registernow-ok