Listening & Communication Skills for Executive

 1. Listening & Communication Skills for Executive
 2. Advanced Communication Skills for Executive
 3. Advanced Communication Skills for Executive
 4. coaching
 5. ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุค AEC
 6. IW Cover
 7. cover
 8. cover
 9. cover
 10. background #10
 11. background #10

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการบริหารคนในยุค AEC โดยเน้นให้ฝึกทักษะการฟังรูปแบบต่าง ๆเช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การฟังเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening) การสื่อสารด้วยความกรุณา (Compassionate Communication) เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม (Effective Team Communication)

“ปัญหาเรื่องคน” คือปัญหาใหญ่ในยุค AEC

เข้าสู่ยุค AEC ทำให้ระบบสังคมมีความซับซ้อน ผู้คนนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน กลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา 

ผู้บริหารในยุค AEC นอกจากจะมีทักษะในด้านการบริหารจัดการและเทคนิค (Hard Skill) ที่ดีแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านการบริหารคน (Soft Skill) ที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งทักษะด้านคนที่สำคัญก็คือ “ทักษะการสื่อสารและการฟัง” นั่นเอง


รูปแบบการอบรม

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการต่างๆที่นำมาจากศาสตร์แห่งการสื่อสารยุคใหม่เช่น ไดอะล็อค (Dialogue) การสื่อสารด้วยใจกรุณา (Compassionate Communication)

กิจกรรมแนว Experiencial Based Learning ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น ทำให้เกิดความสุขในชีวิต และความสุขในการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันต่อกัน มีความสามัคคีดุจครอบครัวเดียวกัน อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันต่อไป

ดูคลิปบรรยากาศในการอบรม

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. การรู้จัก เข้าใจ ยอมรับในตนเอง เพื่อพบความสุขในจิตใจและละวางอัตตาเพื่อพัฒนาตนเองจากภายใน
 2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อจัดการความขัดแย้งในองค์กร
 3. สามารถโอบอุ้มดูแลความสัมพันธ์กับคู่ครอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น
 4. เสริมทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เสริมทักษะให้เกิดการสื่อสาร ตั้งวงพูดคุยเพื่อค้นหาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ทำงานในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ผู้ที่ต้องประสานงานข้ามฝ่ายให้เกิดการทำงานเป็นทีม
 2. ผู้ที่สนใจด้านการภาวนา การพัฒนาตัวเองจากภายใน ผ่านการฝึกทักษะการฟัง
 3. ผู้ที่ทำงานด้าน HRD เป็นวิทยากรทำกระบวนการกลุ่ม หรือเป็นผู้ทำ KM ในองค์กร
 4. ผู้ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร กระบวนกร พี่เลี้ยงผู้สอนงาน

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

 


Course Outline :เนื้อหาการอบรม

การอบรมมี 3 Module แต่ละ Module เป็นการอบรมเต็มวัน เวลา 0900-1600

โดยสามารถจัดต่อเนื่อง หรือจัดแยกกันได้ตามเวลาที่สะดวก

Module 1: Deep Listening & Dialogue

การฟังเป็นพื้นฐานของผู้บริหาร โดยทั่วไปแล้วคนที่ยิ่งมีประสบการณ์มากและอาวุโสมาก ทักษะการฟังจะน้อยลง นั่นทำให้เขาปิดกั้นการสื่อสารโดยที่ไม่รู้ตัว

โมดูลนี้ เน้นการสร้างทัศนคติให้เห็นความสำคัญของการฟัง ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้กระบวนการไดอะล็อคในการประชุมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และรับฟังซึ่งกันและกัน

 • Check In: รู้จักกัน สำรวจความพร้อมทั้งกายและใจ
 • Communication Breakdown: ค้นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ล้มเหลว
 • Automatic Human อัตโนมัติในความเป็นมนุษย์ คือข้อจำกัดในการสื่อสาร
 • Deep Listening ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • Dialogue In Action ฝึกทักษะการไดอะล็อค ภาคปฏิบัติ
 • ถามตอบ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ไดอะล็อคและศาสตร์แห่งการฟัง

 Module 2: Active Listening & Communication Model 

ผู้บริหา่ร ย่อมต้องสามารสื่อสารได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรจะสื่อสารด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์รุนแรง ทำอย่างไรจะสื่อสารด้วยความกรุณาให้เข้าถึงหัวใจอีกฝ่ายได้

โมดูลนี้ เน้นฝึกทักษะของการสื่อสารและการฟังในขั้น Advanced สำหรับผู้นำ เริ่มจากการฟังเสียงภายในเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น การฟังเพื่อผลลัพธ์หากมีเวลาจำกัด การสื่อสารด้วยความกรุณาเพื่อไม่ให้เกิดความต่อต้านและขัดแย้ง เห็นความสำคัญของการใช้ความรักในการบริหารงาน ไม่ใช่อำนาจและความกลัว

 • Organization Health วัดระดับสุขภาวะองค์กร
 • The Tree of Communication ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
 • Iceberg Model โมเดลภูเขาน้ำแข็งแห่งจิตใต้สำนึก
 • Inner Voice Listening ฝึกทักษะการรับฟังเสียงภายในตนเอง
 • Active Listening ฝึกทักษะการฟังเพื่อผลลัพธ์ 5 ประการ
 • Communication Model ฝึกทักษะการสื่อสาร 4 ประเภท

 Module 3: Team Communication & Leadership

การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องเข้าใจคน และสามารถประสานงานระหว่างทีมและข้ามสายงานได้ จึงสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ Personality Type ของคนในแบบต่างๆ มองเห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสม และสื่อสารในสไตล์ที่เข้าถึงใจผู้ฟังได้

โมดูลนี้ เน้นทักษะสื่อสารและการทำงานเป็นทีม การเข้าใจบทบาทและอุปนิสัยทางจิตวิทยาของคนที่ต่างกัน ปลูกฝังทัศนคติของการเป็นเจ้าของ(Ownership) ให้เกิดขึ้น รวมถึงฝึกทักษะการตัดสินใจ และรู้จักการใช้ความรักในการบริหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในทีมอย่างเหนียวแน่น เป็นธรรมชาติ

 • Team Communication ฝึกทักษะการสื่อสารกับทีมผ่านกิจกรรม ลิง กา ไก่ เป็ด
 • 4 Leadership Styles กิจกรรมผู้นำ 4 สไตล์ เพื่อการบริหารจัดการทีม
 • Ownership is Leadership ฝึกทักษะความเป็นเจ้าของ กับกิจกรรมหมาป่ากับลูกแกะ
 • Game Theory: ทฤษฎีเกม ฝึกทักษะการตัดสินใจเพื่อทีม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
 • 5 Languages of Love ฝึกทักษะการนำทีมด้วยความรัก ด้วยเทคนิค 5 ภาษารัก
 • Check Out สะท้อนการเรียนรู้และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตนเองตลอดหลักสูตร

ข้อกำหนด: หลักสูตร 1-3 วัน จำกัดผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น ไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร: “เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
• นักเขียน คอลัมนิสต์ ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 5 เล่ม
• อดีตอาจารย์ประจำวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนนายเรือ
• กระบวนกร ผู้นำวงไดอะล็อคอย่างต่อเนื่อง 7 ปี กับครอบครัวและคนทั่วไป

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ ลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

 

เสียงสะท้อนบางส่วน จากผู้เข้าอบรม

“ทรายเรียนจบปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการสื่อสาร มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา แต่ทักษะที่คิดว่าตัวเองต้องพัฒนามากที่สุดคือทักษะการฟัง ดังนั้นจึงไปใฝ่หาที่เรียนมาหลายที่มากแต่ไม่เคยเจอหลักสูตรที่โดนใจจริงๆ จนกระทั่งมาเจอหลักสูตรของ คุณเรือรบ จริงๆมาเรียนเพราะอยากได้เทคนิคดีๆไปสอน แต่พอมาเรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดมากมาย ได้เข้าใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน แต่ที่สำคัญที่สุดได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสื่อสารกับคนในครอบครัว การเข้าเรียนเพียง 1 วันกับ อ.เรือรบ เปลี่ยนชีวิตทรายที่เหลือทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ประทับใจมากค่ะ”

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

________________________

“สิ่งที่ผมชอบมากคือ เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้ง แม้จะเคยคิดว่าตัวเองฝึกฟังมาบ้างแล้ว หากยังฟังอย่างผิวเผินฟังแล้วหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ยังไม่เปิดพื้นที่ในใจให้กับเสียงหรือเรื่องเล่าของคนอื่น ผมเป็นคนจริงจังมากเกินไป ถ้าฟังแล้วได้ไม่ดี มักตำหนิตัวเองบ่อยครั้ง อ.เรือรบบอกว่า ไดอะล็อคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการมีสาระ เป็นเรื่องของการที่เรามาไร้สาระ ผมติดใจประโยคนี้มาก มันเปิดพื้นที่ให้ผมได้เล่นกับคำพูด เรื่องราวของคนที่กำลังพูด มันเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองในการฝึกฝนได้อย่างไม่ตำหนิตัวเอง เพิ่งมาเจอประโยคนี้ในคอร์สนี้ครับ มันชวนให้สนุกกับไดอะล็อคได้มากขึ้น”

นพ. กิตติ วงศ์ทันตกร

แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

_____________________

“วันแรกที่ได้สัมผัส Dialogue มันเรียบง่าย มีเสน่ห์และน่าสนใจมาก แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัว มีทั้งเรื่องราวทั่วๆไป เรื่องแปลก ตลก ซาบซึ้งใจ เครียด อบอุ่น อะไรมากมาย ได้เห็นตัวเองและเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นชัดเจนขึ้น แปลกที่การล้อมวงพูดคุยกันในเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้คนละวางอัตตาลง และสร้างคุณค่ามากมายให้เกิดขึ้นในวงสนทนา สิ่งที่ได้กับตัวเองคือ มีความกล้าที่จะแบ่งปันตัวเองมากขึ้น รู้สึกอิสระที่จะพูดคุยและรับฟังโดยไม่ตัดสินไปก่อน ทำให้เกิดความสุขใจและประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ และยังช่วยจุดประกายความหวังที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขของตนเองด้วยค่ะ”

ธันยาลักษณ์ สืบไทยพานิช

Managing Director, Fit’n Firm Sports Club จ.ชลบุรี

_______________________

“นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าไปวงไดอะล็อค เราสัมผัสถึงความอบอุ่นกันเอง บรรยากาศสบายๆ กติกาต่างๆที่วงจัดสรรขึ้นเพื่อฝึกการฟังของผู้เข้าร่วมวงไดอะล็อคไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือเป็นกรอบความคิดของคนในวงเลย บางครั้งการสนทนานำจากเรื่องหนึ่ง ไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างฉับไว คนในวงที่หลากหลายอาชีพและวัย ทำให้การฝึกเข้มข้น ภายในวงเราค้นพบความเป็นมนุษย์ในหลากหลายมิติ มีทั้งเอื้อเฟื้อ, อีโก้, โทษตัวเอง, มีน้ำใจ. ฯลฯ และนั่นแหละคือการฝึก โลกภายนอกในทุกวันๆเราก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความเป็นมนุษย์เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราได้พบแก่นของการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ผู้อื่น

วรางคณา สุสาขา

Human Resource Manager Food Project (SIAM) CO.,LTD.

_________________________

Comments

comments